Вече само за 7 лв.


Предоставяме Ви възможност бързо, лесно и много евтино да публикувате финансов отчет в съответствие с изискванията на чл. 40 ал. 1 т. 3 от ЗСч

. САМО ЗА 7 ЛЕВА — сканирайте Вашия отчет и го изпратете на Email - gfobulgaria@abv.bg заедно със съпътстващата информация (Наименование, Адрес, ЕИК/БУЛСТАТ, Представляващ/МОЛ на предприятието или организацията, чийто отчет публикувате).

Може и да ни го изпратите с препоръчана поща до ( Цена 21 лв. ) :

- по български пощи с препоръчано писмо или писмо с обратна разписка до адрес :
ПК 9300, гр. Добрич, ул. "Екзарх Йосиф" № 3, Офис № 1, Ангел Марев

След това, заплатете таксата по банков път и до 24 часа отчетът Ви ще бъде публикуван. Ще получите по E-mail линк към публикацията в съответствие с изискванията на чл.40, ал.6. Ще получите и фактура за извършеното плащане.

-банков превод: Получател: Ди Ейч Студио ЕООД
Банка: Societe Generale Експресбанк
IBAN: BG09 TTBB 9400 1525 4979 81
BIC: TTBBBG22
Основание за плащане: "Публикуване на финансов отчет за "години/те" - "фирма - булстат"

Таксата е за целия три годишен период, в който до отчетите трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!! трябва да публикуват годишен финансов отчет в ИНТЕРНЕТ или икономическо издание следните субекти:

- Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД
- Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА вписани в Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на прaвосъдието
- Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговски представителства
- Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър


www.gfobulgaria.com Ви предоставя услугата за публикуване на финансови отчети в съответствие с изискванията на чл. 40 ал. 1 т. 3 и чл. 40 ал. 5, ал.6 от Закона за счетоводството.

Финансовите отчети, публикувани в специализираното издание www.gfobulgaria.com са достъпни свободно за срок от минимум 3 години, както е регламентирано в чл. 40 ал. 5 от Закона за счетоводството.

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството се публикува Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган. Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството Годишният финансов отчет на предприятията, съдържа:

1.Счетоводен баланс
2.Отчет за приходите и разходите
3.Отчет за паричните потоци
4.Отчет за собствения капитал
5.Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
6.Приложение.

Могат да бъдат публикувани годишни, пълни, съкратени, междинни финансови отчети по смисъла на ЗСч и НСС и всякакви други документи и отчети като например ОД или други, които желаете да публикувате, независимо дали сте задължени по закон. Годишен отчет за дейността (ГОД) на предприятя по чл.92, ал.3 от ЗКПО не подлежи на задължително публикуване, но също може да бъде публикуван при желание от Ваша страна.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, публикуват Годишен Финансов Отчет във вида, в който е заверен от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Предприятията, които изготвят консолидиран финансов отчет, публикуват консолидирания Годишен Финансов Отчет.

Акционерните дружества, Командитните дружества с акции и Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват още:

1.Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
2.Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.